Visie op de opgave

Welke missie en ambities zijn voor ons belangrijk

De omgeving waarin corporaties werken wordt complexer

De complexiteit van de omgeving waarin wij en andere corporaties werken neemt toe. Onder andere de samenwerking met partijen in een netwerksamenwerking vraagt om ervoor te zorgen dat mensen werken vanuit onze waarden en bijdragen aan waar wij als corporatie voor staan. Ook ontwikkelingen in de bouw staan niet stil. De opdrachtgeversrol van de corporatie ontwikkelt zich steeds meer naar een regierol met meer aandacht voor digitalisering. Daarnaast staat de betaalbaarheid en oplevering van bouwproducties onder druk door de omstandigheden op de arbeidsmarkt. We moeten hierop inspelen en ons (investerings- en onderhouds-) beleid hierop inrichten.

Informatie en automatisering (I&A)

Huurders kiezen zelf op welke wijze zij contact opnemen met ons. Onze processen daarvoor zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Tegelijk bieden we alternatieven aan, zodat huurders keuzes hebben. We zijn daarvoor toegankelijk en zichtbaar in de kernen waar we actief zijn.

Digitalisering en technologische ontwikkeling

De technologische en digitale ontwikkelingen hebben invloed op de verwachtingen van bijvoorbeeld huurders over onze (digitale) dienstverlening. Maar digitalisering gaat ook over informatiemanagement, (werk)processen, datamanagement, ketensamenwerking met onze partners en onderhoudsmanagement. Als Vechtdal Wonen nemen we hierin steeds meer de regie.

Sterk werkgeversmerk: employer branding

Onze manier van werken vraagt om specifieke competenties. Verder zijn er door andere bouwwijzen en technologische ontwikkelingen nieuwe specialismen nodig. De mate waarin we (blijven) beschikken over voldoende kennis en capaciteit (zowel kwantitatief als kwalitatief) is een belangrijk aandachtspunt. En dat in een krappe arbeidsmarkt. Daarom zetten wij in op employer branding: zorgen dat we als werkgever aantrekkelijk zijn en blijven.

Minimaal 4% minder CO2-uitstoot per jaar op onze woningportefeuille

De overheid en de bouwsector zetten in op circulair en biobased bouwen en renoveren. Daarnaast heeft de klimaatverandering steeds meer impact op onze leefomgeving. Woningen, wijken en buurten moeten daarom klimaatadaptief en natuurinclusief worden gebouwd en verbouwd. Door in te zetten op ‘meer groen en minder verhardingen’ wordt hittestress beperkt, kan regenwater beter infiltreren en worden flora en fauna versterkt.

Kwalitatieve, passende, betaalbare en duurzame voorraad

We krijgen steeds minder kinderen, het aantal eenpersoonshuishoudens en eenouderhuishoudens neemt toe en de uitstroom vanuit instellingen groeit. Daarnaast wonen senioren en hulpbehoevenden steeds langer thuis. Hierdoor ontstaat een andere woningbehoefte en een ander vraagstuk over de betaalbaarheid van woningen voor kleine huishoudens. Voor de komende jaren focussen we op een gedifferentieerde, betaalbare en kwalitatief goede, energiezuinige woningmix met meer:

  • Levensloopbestendige woningen

  • Dementie-vriendelijke woningen

  • Woningen voor kwetsbare huurders

  • Woningen voor kleinschalige zorg en mantelzorg

  • Gemengde woonvormen voor integratie jongeren en ouderen

Kwetsbare groepen en eenzaamheid

Via ketensamenwerking met partners en huurders huisvesten we kwetsbare groepen en begeleiden we die bij overlast, verwaarlozing of vereenzaming. We brengen de behoeften in kaart en organiseren een dienstverlenend, ondersteunend en leefbaarheidsbevorderend netwerk. Vanuit onze rol en verantwoordelijkheid dragen we als corporatie bij. Soms als regisseur, soms als facilitator, maar altijd als onderdeel van het netwerk.

Duurzaamheid

Een groot deel van onze woningen is nu al voorzien van isolatiemaatregelen. Verder kunnen onze huurders zonnepanelen laten plaatsen. In 2030 willen we een aanzienlijk deel van ons bezit aardgasvrij en toekomstbestendig geïsoleerd hebben gemaakt. Die worden dan duurzaam verwarmd. Ook is een deel van onze woningen Nul op de Meter (NOM). Onze ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

Passende woonvormen

Steeds meer mensen met een hulp-of zorgvraag wonen langer zelfstandig. Hierdoor ontstaat een grotere behoefte aan levensloopaanpasbare en betaalbare woningen in het lagere en het midden huursegment. Vanuit de regionale woonzorgvisie en de afsprakenkader ouderenhuisvesting, staan wij als corporatie aan de lat voor het realiseren voor zorggeschikte en geclusterde woningen voor het groeiende aantal ouderen.

Binnen onze brede doelgroep zijn er steeds meer specifieke doelgroepen met eigen behoeften, wensen en eisen. Als corporatie bewegen we daarin mee met meer aandacht voor Positieve Gezondheid. Een betekenisvol leven van mensen staat daarin centraal. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op beperkingen of ziekten.

Wat gebeurt er
om ons heen?
Visie op de opgave

Welke missie en ambities zijn voor ons belangrijk

Sterk werkgeversmerk: employer branding

Onze manier van werken vraagt om specifieke competenties. Verder zijn er door andere bouwwijzen en technologische ontwikkelingen nieuwe specialismen nodig. De mate waarin we (blijven) beschikken over voldoende kennis en capaciteit (zowel kwantitatief als kwalitatief) is een belangrijk aandachtspunt. En dat in een krappe arbeidsmarkt. Daarom zetten wij in op employer branding: zorgen dat we als werkgever aantrekkelijk zijn en blijven.

De omgeving waarin corporaties werken wordt complexer

De complexiteit van de omgeving waarin wij en andere corporaties werken neemt toe. Onder andere de samenwerking met partijen in een netwerksamenwerking vraagt om ervoor te zorgen dat mensen werken vanuit onze waarden en bijdragen aan waar wij als corporatie voor staan. Ook ontwikkelingen in de bouw staan niet stil. De opdrachtgeversrol van de corporatie ontwikkelt zich steeds meer naar een regierol met meer aandacht voor digitalisering. Daarnaast staat de betaalbaarheid en oplevering van bouwproducties onder druk door de omstandigheden op de arbeidsmarkt. We moeten hierop inspelen en ons (investerings- en onderhouds-) beleid hierop inrichten.

Informatie en automatisering (I&A)

Huurders kiezen zelf op welke wijze zij contact opnemen met ons. Onze processen daarvoor zijn zoveel mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Tegelijk bieden we alternatieven aan, zodat huurders keuzes hebben. We zijn daarvoor toegankelijk en zichtbaar in de kernen waar we actief zijn.

Digitalisering en technologische ontwikkeling

De technologische en digitale ontwikkelingen hebben invloed op de verwachtingen van bijvoorbeeld huurders over onze (digitale) dienst-verlening. Maar digitalisering gaat ook over informatie-management, (werk) processen, datamanagement, ketensamenwerking met onze partners en onderhouds-management. Als Vechtdal Wonen nemen we hierin steeds meer de regie.

Minimaal 4% minder CO2-uitstoot per jaar op onze woning-portefeuille

De overheid en de bouwsector zetten in op circulair en biobased bouwen en renoveren. Daarnaast heeft de klimaatverandering steeds meer impact op onze leefomgeving. Woningen, wijken en buurten moeten daarom klimaatadaptief en natuurinclusief worden gebouwd en verbouwd. Door in te zetten op ‘meer groen en minder verhardingen’ wordt hittestress beperkt, kan regenwater beter infiltreren en worden flora en fauna versterkt.

Duurzaamheid

Een groot deel van onze woningen is nu al voorzien van isolatiemaatregelen. Verder kunnen onze huurders zonnepanelen laten plaatsen. In 2030 willen we een aanzienlijk deel van ons bezit aardgasvrij en toekomstbestendig geïsoleerd hebben gemaakt. Die worden dan duurzaam verwarmd. Ook is een deel van onze woningen Nul op de Meter (NOM). Onze ambitie is om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

Kwalitatieve, passende, betaalbare en duurzame voorraad

We krijgen steeds minder kinderen, het aantal eenpersoonshuishoudens en eenouderhuishoudens neemt toe en de uitstroom vanuit instellingen groeit. Daarnaast wonen senioren en hulpbehoevenden steeds langer thuis. Hierdoor ontstaat een andere woningbehoefte en een ander vraagstuk over de betaalbaarheid van woningen voor kleine huishoudens. Voor de komende jaren focussen we op een gedifferentieerde, betaalbare en kwalitatief goede, energiezuinige woningmix met meer:

  • Levensloopbestendige woningen

  • Dementie-vriendelijke woningen

  • Woningen voor kwetsbare huurders

  • Woningen voor kleinschalige zorg en mantelzorg

  • Gemengde woonvormen voor integratie jongeren en ouderen

Kwetsbare groepen en eenzaamheid

Via ketensamenwerking met partners en huurders huisvesten we kwetsbare groepen en begeleiden we die bij overlast, verwaarlozing of vereenzaming. We brengen de behoeften in kaart en organiseren een dienst-verlenend, ondersteunend en leefbaarheidsbevorderend netwerk. Vanuit onze rol en verantwoordelijkheid dragen we als corporatie bij. Soms als regisseur, soms als facilitator, maar altijd als onderdeel van het netwerk.

Passende woonvormen

Steeds meer mensen met een hulp-of zorgvraag wonen langer zelfstandig. Hierdoor ontstaat een grotere behoefte aan levensloopaanpasbare en betaalbare woningen in het lagere en het midden huursegment. Vanuit de regionale woonzorgvisie en de afsprakenkader ouderenhuisvesting, staan wij als corporatie aan de lat voor het realiseren voor zorggeschikte en geclusterde woningen voor het groeiende aantal ouderen.

Binnen onze brede doelgroep zijn er steeds meer specifieke doelgroepen met eigen behoeften, wensen en eisen. Als corporatie bewegen we daarin mee met meer aandacht voor Positieve Gezondheid. Een betekenisvol leven van mensen staat daarin centraal. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op beperkingen of ziekten.

Wat gebeurt er
om ons heen?